Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57132
Title: Chuyển đổi nông nghiệp theo hướng tăng giá trị, giảm chi phí đầu vào nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong giai đoạn tới
Authors: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Keywords: Chuyển đổi
Nông nghiệp
Tăng giá trị
Giảm chi phí
Abstract: Tài liệu đề cập đến đặc thù đất nước và những lợi thế phát triển nông sản hàng hóa; thách thức phát triển và vấn đề cải cách nông nghiệp để thúc đẩy tăng trưởng; xuất khẩu nông sản, thành công và nét mới từ các ngành hàng; chuyển đổi ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị giảm chi phí đầu vào.
Issue Date: 2017
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 19 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.