Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57142
Title: Báo cáo đánh giá kết quả cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn 2016-2020
Authors: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương
Keywords: Báo cáo
Kinh tế
Giai đoạn 2016-2020
Abstract: Tài liệu đề cập đến bối cảnh, quá trình chuyển đổi khung khổ chính sách và các chương trình cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng; đánh giá kết quả thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; từ đó đưa ra một số kiến nghị tiếp tục đẩy nhanh cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế.
Type: Sách
Extent: 70 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Bộ Kế hoạch và đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.