Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57240
Title: Bàn về phạm trù và định nghĩa về địa chiến lược
Authors: Trần Khánh
Keywords: Không gian chiến lược
Tư duy chiến lược
Địa chiến lược
Abstract: Không gian và chiến lược kiểm soát quyền lực trong không gian là hai phạm trù cơ bản nhất, là đối tượng nghiên cứu chính của địa chiến lược, đồng thời là những thành tố cơ bản nhất tạo không gian chiến lược của một quốc gia trong quan hệ quốc tế. Không gian này được cấu thành bởi không gian địa - vật lý, không gian mạng và đặc biệt là tư duy chiến lược về thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Chính vì vậy sự cân nhắc chiến lược, đưa ra kế sách hành động dựa trên các dự liệu của địa lý và tư duy chiến lược nhằm tạo ra một không gian chiến lược cho an ninh, hội nhập và phát triển của một quốc gia là nội hàm cơ bản của địa chiến lược.
Issue Date: 2019-12
Type: Bài trích
Extent: 26 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế số 4 (119)
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Quốc tế
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • NCQT4.19.Ban ve pham tru va đnghia ve đia chluoc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 28,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.