Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57283
Title: Tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 và những vấn đề đặt ra trong hoạt động quản trị ở các cơ sở giáo dục đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành tư pháp
Authors: Đoàn Trung Kiên, Chu Thị Hoa
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0
Quản trị
Giáo dục
Đào tạo
Bồi dưỡng
Nhân lực
Ngành tư pháp
Abstract: Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đã và đang tác động toàn diện, sâu rộng và nhanh chóng trên tất cả lĩnh vực của đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, trong đó có hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực ngành tư pháp. Để tận dụng tốt thời cơ và vượt qua những nguy cơ, thách thức từ cuộc CMCN 4.0, việc đổi mới hoạt động quản trị đào tạo, bôi dưỡng để khai thác hiệu quả nguồn nhân lực ngành Tư pháp đang là vấn đề được đặt ra đối với Bộ, ngành Tư pháp. Bài viết phân tích những đặc trưng của cuộc CMCN 4.0, tác động của nó đến nguồn nhân lực ngành tư pháp và những yêu cầu đặt ra đối với hoạt động quản trị đào tạo, bồi dưỡng trong thời đại CMCN 4.0.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 10 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghề luật số 05.2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghề luật
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Ngheluat5.20.CMCN 4.0_Hdong quan tri cso bduong nhluc nganh tphap.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 22,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.