Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57298
Title: Chính quyền đô thị tại Việt Nam: Nghiên cứu tình huống từ thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng
Authors: Nguyễn Thị Cành, Nguyễn Ngọc Điện
Đỗ Phú Trần Tình, Nguyễn Tấn Phát
Hoàng Thọ Phú, Phạm Chí Khoa
Châu Quốc An, Huỳnh Hồng Hiếu
Nguyễn Minh Trí, Hồ Thị Hồng Minh
Nguyễn Quốc Tuấn
Keywords: Đô thị
Chính quyền
Việt Nam
Nghiên cứu
Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Abstract: Báo cáo là một kênh độc lập, có cách tiếp cận riêng, phân tích những tranh cãi đã và đang tồn tại về hệ thống quản lý đô thị ba lớp (thành phố, quận, phường) và những khó khăn trong việc áp dụng mô hình tổ chức chung này cho cả chính quyền đô thị và nông thôn. Đề xuất những ý kiến về thay đổi Hiến pháp, luật pháp liên quan đến chính quyền đô thị.
Issue Date: 2013
Type: Báo cáo
Extent: 76 trang, pdf
Method: Trang thông tin điện tử Quỹ Châu Á
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin điện tử Quỹ Châu Á
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.