Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57303
Title: Báo cáo tầm nhìn kinh tế Việt Nam đến năm 2020: Tổng quan chiến lược phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2011-2020
Authors: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Keywords: Báo cáo
Tầm nhìn kinh tế
Việt Nam
Chiến lược
Phát triển kinh tế xã hội
Năm 2020
2011-2020
Abstract: Báo cáo trình bày bối cảnh thế giới, cơ hội, thách thức đối với Việt Nam và các quan điểm phát triển trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội thời kỳ 2011-2020; định hướng phát triển, đổi mới mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Việt Nam trong giai đoạn này
Issue Date: 2020-06-11
Type: Báo cáo
Extent: 9 trang, pdf
Method: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.