Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57312
Title: Khuôn khổ pháp lý cho hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ ở Việt Nam trước tác động của ứng dụng công nghệ
Authors: Ngô Vĩnh Bạch Dương
Keywords: Khuôn khổ pháp lý
Kinh doanh
Vận tải
Đường bộ
Việt Nam
Ứng dụng công nghệ
Abstract: Bài tham luận đánh giá vai trò của ứng dụng công nghệ đối với ngành giao thông vận tải dựa trên khía cạnh định danh số trung gian trong kinh doanh vận tải đường bộ; kiểm soát các điều kiện giao dịch chung có xu hướng ngày càng mở rộng
Issue Date: 2020-09
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 13 trang, pdf
Method: Diễn đàn “Giao thông đường bộ ở Việt Nam hiện nay: Thực trạng và giải pháp”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.