Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57313
Title: Hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp hoàn thiện Dự thảo Luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)
Authors: Nguyễn Tương
Keywords: Hội thảo
Doanh nghiệp
Giao thông đường bộ
Luật Giao thông đường bộ
Abstract: Bài viết tập trung vào góp ý vấn đề chung liên quan đến tên gọi của dự luật, vào các nội dung của chương III, chương VI, điều 132, điều 135, điều 137 trong dự thảo luật Giao thông đường bộ (sửa đổi) liên quan đến hoạt động thương mại giao nhận kho vận, dịch vụ logistics.
Issue Date: 2020-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 4 trang, pdf
Method: Hội thảo góp ý luật Giao thông đường bộ sửa đổi
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin xây dựng pháp luật của VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.