Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57319
Title: Góp ý của Hiệp hội Ô tô Việt Nam vào dự thảo luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)
Authors: Hiệp hội Ô tô Việt Nam
Keywords: Giao thông
Đường bộ
Giao thông đường bộ
Luật Giao thông đường bộ
Abstract: Bài viết tập trung góp ý vào nội dung các điều 1, 3, 6-10, 13, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 28, 31-33, 35-39, 43-47, 49, 53, 81, 83, 86-91, 94, 102, 103, 107, 109, 114-117, 119, 121, 133, 137, 138, 144 trong dự thảo luật Giao thông đường bộ (sửa đổi)
Issue Date: 2020-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 14 trang, pdf
Method: Hội thảo góp ý luật Giao thông đường bộ sửa đổi
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin xây dựng pháp luật của VCCI
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.