Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57320
Title: Rủi ro trong quản lý Nhà nước đối với đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) lĩnh vực giao thông đường bộ: Nhận diện và giải pháp chính sách
Authors: Lê Hương Linh, Tạ Minh Thảo
Phạm Thiên Hoàng, Lê Hoàng Diễm Hương
Trần Bình Minh, Đinh Thu Hằng
Đỗ Thị Nhân Thiên, Đào Xuân Tùng Anh
Lê Minh Ngọc
Keywords: Rủi ro
Quản lý Nhà nước
Đầu tư
Đối tác công tư
PPP
Giao thông đường bộ
Nhân diện
Giải pháp chính sách
Abstract: Đề tài tìm hiểu cơ sở khoa học và kinh nghiệm thực tiễn về rủi ro trong quản lý Nhà nước đối với các dự án PPP giao thông đường bộ, từ đó đề xuất một số giải pháp chính sách nhằm giảm thiểu khả năng xảy ra rủi ro và tác hại của nó trong thực hiện, thúc đẩy việc huy động nguồn lực từ đầu tư tư nhân và góp phần tăng hiệu quả của dự án PPP.
Issue Date: 2017
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 114 trang, pdf
Method: Trang thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Temporal: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin điện tử Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.