Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57342
Title: Kinh nghiệm quản lý môi trường của các quốc gia trên thế giới: Đề xuất biện pháp quản lý môi trường bền vững ở Việt Nam hiện nay
Authors: Phạm Hoàng Tú Linh
Keywords: Môi trường
Quản lý môi trường
Quản lý môi trường bền vững
Abstract: Bài viết tập trung phân tích kinh nghiệm quản lý môi trường của các quốc gia phát triển hàng đầu thế giới như: Hoa Kỳ, Đức, Anh, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore và Thái Lan. Đề xuất những biện pháp quản lý nhằm phát triển bền vững môi trường ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
Issue Date: 2019
Type: Kỉ yếu
Extent: 16 trang, pdf
Method: Kỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế: “An ninh môi trường ở Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái, xã hội”
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Kỷ yếu tọa đàm khoa học quốc tế: “An ninh môi trường ở Đông Nam Á trong bối cảnh chuyển đổi kinh tế, sinh thái, xã hội”
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.