Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57365
Title: Báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Kinh tế
Xã hội
Tình hình kinh tế xã hội
Tháng 8
8 tháng đầu năm
2020
Abstract: Báo cáo trình bày về sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản; công nghiệp; tình hình đăng ký doanh nghiệp; đầu tư; thu, chi ngân sách Nhà nước; thương mại, giá cả, vận tải và du lịch; một số tình hình xã hội của Việt Nam tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2020
Issue Date: 2020-08
Type: Báo cáo
Extent: 28 trang, pdf
Method: Tổng cục Thống kê
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tổng cục Thống kê
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.