Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57366
Title: Inforgraphics tình hình kinh tế xã hội Quý II và 6 tháng đầu năm 2020
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Kinh tế
Xã hội
Tình hình kinh tế xã hội
Quý II
6 tháng đầu năm
2020
Inforgraphics
Abstract: Phân tích, thống kê số liệu bằng đồ họa Quý II và 6 tháng đầu năm 2020 trên các mặt: Tổng sản phẩm trong nước, sản xuất nông nghiệp và thủy sản; sản xuất công nghiệp; tình hình đăng ký kinh doanh, thương mại và du lịch; vốn đầu tư an toàn xã hội; thu chi ngân sách nhà nước; chỉ số giá tiêu dùng (CPI); một số vấn đề xã hội.
Issue Date: 2020-06
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tổng cục Thống kê
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tổng cục Thống kê
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.