Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57367
Title: Infographics tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng năm 2020
Authors: Tổng cục Thống kê
Keywords: Kinh tế
Xã hội
Tình hình kinh tế xã hội
Tháng 8
8 tháng đầu năm
2020
Infographics
Abstract: Phân tích, thống kê số liệu bằng đồ họa về kinh tế xã hội của Việt Nam tháng 8 và 8 tháng năm 2020 trên các mặt: Sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, tình hình đăng ký kinh doanh, vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách nhà nước, vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, tổng mức hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng, xuất nhập khẩu hàng hóa, khách quốc tế đến Việt Nam, chỉ số giá tiêu dùng, lạm phát cơ bản, tai nạn giao thông.
Issue Date: 2020-08
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 4 trang, pdf
Method: Tổng cục Thống kê
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tổng cục Thống kê
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.