Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57375
Title: Báo cáo cập nhật triển vọng phát triển Châu Á (ADO) 2020 (Trích phần về Việt Nam; Công bố 15/9/2020)
Authors: Diễn đàn “Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020 và một số giải pháp”
Keywords: Báo cáo
Triển vọng phát triển Châu Á
ADO
Việt Nam
Công bố
Châu Á
Abstract: Báo cáo về kinh tế Việt Nam (trích trong báo cáo cập nhập triển vọng phát triển Châu Á) trước mắt sẽ có nhiều khó khăn, trong bối cảnh suy thoái kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, Việt Nam đang thể hiện khả năng phục hồi mạnh mẽ hơn hầu hết các nền kinh tế tương tự khác, và triển vọng của nền kinh tế trong trung và dài hạn vẫn tích cực. Các nền tảng kinh tế vẫn chưa bị suy giảm, và Việt Nam có triển vọng được hưởng lợi từ các xu hướng thương mại, đầu tư và sản xuất toàn cầu hiện nay
Issue Date: 2020-09
Type: Báo cáo
Extent: 5 trang, pdf
Method: Diễn đàn “Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020 và một số giải pháp” do Văn phòng Quốc hội tổ chức
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Diễn đàn “Tình hình kinh tế - xã hội Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020 và một số giải pháp”
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.