Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57382
Title: Báo cáo tổng hợp ý kiến các vị đại biểu Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013
Authors: Quốc hội
Keywords: Tổng hợp
Ý kiến
Đại biểu Quốc hội
Kinh tế - xã hội
Năm 2012
Năm 2013
Quốc hội
Khóa XIII
Kỳ họp thứ 4
Description: Báo cáo của Đoàn Thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 bao gồm một số nội dung: đánh giá chung; kết quả việc thực hiện mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu; những vấn đề cụ thể về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thi hành pháp luật, cải cách hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
Abstract: Báo cáo của Đoàn Thư ký kỳ họp tổng hợp ý kiến của đại biểu Quốc hội thảo luận về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 bao gồm một số nội dung: đánh giá chung; kết quả việc thực hiện mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu; những vấn đề cụ thể về kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, thi hành pháp luật, cải cách hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013.
Issue Date: 2012-11-06
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 34 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ tư (Từ ngày 22/10/2012 đến ngày 23/11/2012).
Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ tư (Từ ngày 22/10/2012 đến ngày 23/11/2012).
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 877f6ae2-6d74-4648-8879-f4eed2ff20f2.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 390,81 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.