Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57384
Title: Việt Nam năng động tạo nền tảng cho một nền kinh tế thu nhập cao
Authors: Ngân hàng thế giới
Keywords: Việt Nam
Nền kinh tế thu nhập cao
Abstract: Báo cáo gồm 01 báo cáo chính và 05 báo cáo chuyên đề mô tả bối cảnh toàn cầu và trong nước; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế từ hơn 150 quốc gia bao gồm cả những nước đã hoàn thành hoặc đang trong quá trình chuyển đổi từ tình trạng thu nhập trung bình thấp đến trung bình hoặc thậm chí trung bình cao. Tập trung vào các nguyên tắc chung và đưa ra một loạt các khuyến nghị chính sách để có thể làm đầu vào cho các chiến lược quốc gia và chiến lược ngành sẽ được xây dựng tiếp theo
Issue Date: 2020-05
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 112 trang, pdf
Method: Ngân hàng thế giới
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trang thông tin Ngân hàng Thế giớ
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.