Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57388
Title: Bàn về vai trò của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền của người lao động trong bối cảnh Việt Nam gia nhập Hiệp định CPTPP
Authors: Trần Quấn Sơn
Keywords: Công đoàn
Tổ chức công đoàn
Người lao động
Hiệp định CPTPP
CPTPP
Abstract: Bài viết phân tích và làm rõ những vấn đề pháp lý liên quan đến vai trò của tổ chức Công đoàn trong vấn việc bảo vệ quyền của người lao động trong bối cảnh Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP). Những cam kết quốc tế của Việt Nam và những tiêu chuẩn quốc tế về lao động của Tổ chức Lao động quốc tế ILO có tác động đến hoạt động của tổ chức công đoàn. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong việc bảo vệ quyền của người lao động trong tình hình mới.
Issue Date: 2020-01
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 9 trang, pdf
Method: Tạp chí điện tử Công thương
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí điện tử Công thương
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.