Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/57501
Title: Báo cáo thẩm định dự án Luật Thủ đô
Authors: Bộ Tư pháp
Keywords: Thẩm định
Luật Thủ đô
Thủ đô
Description: Báo cáo của Hội động thẩm định dự án Luật Thủ đô (Bộ Tư pháp) bao gồm một số nội dung: sự cần thiết ban hành luật; phạm vi điều chỉnh; sự phù hợp với đường lối, chủ trương chính sách của Đảng; quản lý dân cư; vị trí, vai trò của Thủ đô...
Issue Date: 2012-06-29
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 11 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp thứ tư (Từ ngày 22/10/2012 đến ngày 23/11/2012).
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 5558bc57-89b0-4c0d-9693-2b8d5177422a.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 247,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.