Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu dịch


 • - (1947-7-31)

 • Một đạo luật nhằm sửa đổi các quy định có liên quan đến trách nhiệm dân sự và quyền của Hoàng gia và các quy định có liên quan đến thủ tục dân sự tiến hành bởi hoặc chống lại Hoàng gia, nhằm sửa đổi các quy định có liên quan đến trách nhiệm dân sự của các tổ chức, cá nhân hơn là của Hoàng gia trong những trường hợp chắc chắn mà có liên quan đến nhiệm vụ và tài sản của Ho...

 • Tài liệu dịch


 • - (1950-11-23)

 • Luật số 54, ban hành ngày 23 tháng 11 năm 1950, Luật này hợp nhất và sửa đổi các quy định có liên quan đến trách nhiệm dân sự và quyền của Nhà nước và nhân viên của Nhà nước, và liên quan đến các vụ kiện dân sự tiến hành bởi hoặc chống lại Nhà nước.

 • Tài liệu dịch


 • - (1967-3-03)

 • Luật này quy định về trách nhiệm của Nhà nước hoặc chính quyền địa phương đối với việc bồi thường thiệt hại và thủ tục bồi thường.

 • Tài liệu dịch


 • - (1903)

 • Điều lệ đề cập đến một số nội dung như: Chỉ huy các lực lượng liên quân; Hội đồng quốc phòng; Chấp nhận lời tuyên thệ; Quyền ủy nhiệm; Các khu vực quốc phòng; Các lực lượng quốc phòng của Úc ở nước ngoài; Các khu vực diễn tập quốc phòng

 • Tài liệu dịch


 • - (1903)

 • Đạo luật Quốc phòng của Úc điều chỉnh một số nội dung như: Chỉ huy và quản lý lực lượng quốc phòng; Bổ nhiệm, thăng cấp và từ chức của sĩ quan lục quân; Nghỉ hưu và hủy bỏ việc bổ nhiệm sĩ quan của lục quân

 • Tài liệu dịch


 • - (1999)

 • Luật đề cập đến một số vấn đề như: Trung tập thời bình; quân thường trực và quân dự bị; Sĩ quan thường trực và sĩ quan dự bị; học viên các trường quân sự được chiêu sinh từ thanh niên học sinh; vấn đề dân binh; huấn luyện quân sự của quân dự bị; động viên binh lính thời chiến; các quyền lợi ưu đãi của quân nhân tại ngũ và sắp xếp khi xuất ngũ…

 • Tài liệu dịch


 • - (1999)

 • Văn bản quy định về những vấn đề cơ bản, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể khi tham gia các quan hệ có liên quan đến các hoạt động về kiến trúc ở Ukraine

 • Tài liệu dịch


 • - (1995-10-18)

 • Toàn văn luật kiến trúc liên bang Nga được Duma quốc gia thông qua ngày 18-10-1995, gồm 8 chương và 27 điều quy định các mối quan hệ xuất hiện trong quá trình hoạt động nghề nghiệp của người kiến trúc sư xây dựng các công trình, định hướng đến sự phát triển nghệ thuật kiến trúc, trợ giúp bảo vệ các công trình kiến trúc; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của các công dân và pháp nhân đang thực&...