Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu dịch


 • - (2008)

 • Đạo luật chống lạm dụng ma túy của Singapore đây là bản sửa đổi năm 1998 (ngày 15 tháng 12 năm 1998) bao gồm 4 phần: Phần 1: mở đầu; Phần 2: Những vi phạm liên quan đến các chất ma túy và chất bị kiểm soát; Phần 3: Chứng cứ, thi hành và hình phạt; phần 4 quy định về những phần chung của Đạo luật.

 • Tài liệu dịch


 • Bộ Tư pháp (2020-05)

 • Bố cục của luật bao gồm 9 chương và 53 điều, cụ thể: 1. Chương 1: Những quy định chung 2. Chương 2: Chương trình xây dựng luật 3. Chương 3: Chuẩn bị (soạn thảo) văn bản quy phạm pháp luật 4. Chương 4: Chuyên gia nghiên cứu độc lập kiểm tra dự thảo văn quy phạm pháp luật 5. Chương 5: Công bố văn bản quy phạm pháp luật và các hình thức phổ biến văn bản quy phạm p...

 • Tài liệu dịch


 • Phạm Thị Hồng Hạnh (biên dịch) (2020-05)

 • Bố cục của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của nước Cộng hòa Bulgari, bao gồm: 1. Chương 1: Điều khoản chung 2. Chương 2: Quy định về đánh giá tác động 3. Chương 3: Tiến hành dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 4. Chương 4: Chấp thuận và ban hành văn bản quy phạm pháp luật 5. Chương 5: Giải thích văn bản quy phạm pháp luật 6. Quy định bổ sung 7. ...

 • Tài liệu dịch


 • Đào Xuân Mai (biên dịch) (2020-05)

 • Luật Kinh doanh xây dựng của Nhật Bản có 8 chương và 55 điều, cụ thể: 1. Chương 1: Điều khoản chung 2. Chương 2: Giấy phép hoạt động xây dựng 3. Chương 3: Hợp đồng thi công xây dựng 4. Chương 3(2): Thủ tục giải quyết tranh chấp đối với hợp đồng xây dựng 5. Chương 4: Bảo vệ cộng nghệ xây dựng 6. Chương 4(2): Đánh giá quản lý của người điều hành hoạt động xây dựng 7. Chương 4(3): Hộ...

 • Tài liệu dịch


 • Đỗ Thúy Hòa (biên dịch) (2020-05)

 • Bố cục của luật bao gồm: 1. Chương 1: Những quy định chung 2. Chương 2: Giám sát và quản lý bảo vệ môi trường 3. Chương 3: Bảo vệ và cải thiện môi trường 4. Chương 4: Phòng chống ô nhiễm môi trường và các loại ô nhiễm khác 5. Chương 5: Công khai thông tin và sự tham gia của công chúng 6. Chương 6: Điều khoản bổ sung

 • Tài liệu dịch


 • Đỗ Thúy Hòa (biên dịch) (2020-05)

 • Bố cục của luật gồm 7 chương và 80 điều, cụ thể: 1. Chương 1: Những quy định chung 2. Chương 2: Quy hoạch bảo vệ tài nguyên đất và nước 3. Chương 3: Phòng chống xói mòn đất 4. Chương 4: Nguyên tắc quản lý 5. Chương 5: Theo dõi và giám sát 6. Chương 6: Trách nhiệm pháp lý 7. Chương 7: Điều khoản bổ sung

 • Tài liệu dịch


 • Nguyễn Thúy Ngân (biên dịch) (2020-05)

 • Luật này có 84 điều và 7 chương, bố cục cụ thể, gồm: 1. Chương 1: Các quy định chung 2. Chương 2: Cấp giấy phép xây dựng 3. Chương 3: Trúng thầu và thực hiện hợp đồng dự án xây dựng 4. Chương 4: Giám sát công trình xây dựng 5. Chương 5: Quản lý an toàn và vận hành thi công 6. Chương 6: Quản lý chất lượng xây dựng 7. Chương 7: Trách nhiệm pháp lý

 • Tài liệu dịch


 • Phạm Thị Hồng Hạnh (biên dịch) (2020-05)

 • Luật Xử phạt vi phạm hành chính của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có 64 điều và 8 chương. Cụ thể: 1. Chương 1: Những quy định chung 2. Chương 2: Phân loại và thiết lập hình thức xử phạt vi phạm hành chính 3. Chương 3: Cơ quan xử phạt vi phạm hành chính 4. Chương 4: Thẩm quyền và áp dụng xử phạt hành chính 5. Chương 5: Quyết định xử phạt hành chính 6. ...