Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu dịch


 • Đỗ Thúy Hòa (biên dịch) (2020-05)

 • Bố cục của luật bao gồm: 1. Chương 1: Những quy định chung 2. Chương 2: Giám sát và quản lý bảo vệ môi trường 3. Chương 3: Bảo vệ và cải thiện môi trường 4. Chương 4: Phòng chống ô nhiễm môi trường và các loại ô nhiễm khác 5. Chương 5: Công khai thông tin và sự tham gia của công chúng 6. Chương 6: Điều khoản bổ sung

 • Tài liệu dịch


 • Đỗ Thúy Hòa (biên dịch) (2020-05)

 • Bố cục của luật gồm 7 chương và 80 điều, cụ thể: 1. Chương 1: Những quy định chung 2. Chương 2: Quy hoạch bảo vệ tài nguyên đất và nước 3. Chương 3: Phòng chống xói mòn đất 4. Chương 4: Nguyên tắc quản lý 5. Chương 5: Theo dõi và giám sát 6. Chương 6: Trách nhiệm pháp lý 7. Chương 7: Điều khoản bổ sung

 • Tài liệu dịch


 • Đỗ Thúy Hòa (biên dịch) (2020-05)

 • Luật Trình tự thủ tục ký kết hiệp ước của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bao gồm 21 điều với các quy định liên quan tới nhiều nội dung khác nhau của qua trình ký kết hiệp ước của nhà nước Trung Hoa, như: đối tượng áp dụng; thẩm quyền ký kết; trình tự đàm phán, ký kết; ngôn ngữ; phương thức ký kết,...

 • Tài liệu dịch


 • Đỗ Thúy Hòa (biên dịch) (2020-10)

 • Điều luật phòng, chống HIV/AIDS của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thông qua ngày 18/01/2006 tại cuộc họp Thường trực Chính phủ lần thứ 122, được công bố và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2006; được sửa đổi, bổ sung theo Lệnh số 709 ngày2/3/2019 của Thủ tướng). Điều luật gồm 7 chương, 64 điều; kèm theo Lệnh của Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Số 709

 • Tài liệu dịch


 • Đỗ Thúy Hòa (biên dịch) (2020-10)

 • Điều luật tạm thời về Giấy phép cư trú của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được Chính phủ thông qua ngày 21 tháng 10 năm 2015 tại cuộc họp thường kỳ thứ 109 của Chính phủ, văn bản được công bố và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Điều luật gồm 23 điều.

 • previous
 • 1
 • next