Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tài liệu dịch


  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư (2020-05)

  • Luật Thúc đẩy xây dựng các công trình công cộng sử dụng nguồn vốn tư nhân của Nhật Bản, có bố cục 9 chương và 91 điều, cụ thể: 1. Chương 1: Quy tắc chung 2. Chương 2: Các phương châm cơ bản 3. Chương 3: Thực hiện dự án đặc biệt/Qualified project 4. Chương 4: Quyền vận hành các công trình công cộng 5. Chương 5: Hỗ trợ các dự án đặc biệt được lựa chọn thông qua&...

  • previous
  • 1
  • next