Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu dịch


 • Đỗ Thúy Hòa (biên dịch) (2020-05)

 • Bố cục của luật bao gồm: 1. Chương 1: Những quy định chung 2. Chương 2: Giám sát và quản lý bảo vệ môi trường 3. Chương 3: Bảo vệ và cải thiện môi trường 4. Chương 4: Phòng chống ô nhiễm môi trường và các loại ô nhiễm khác 5. Chương 5: Công khai thông tin và sự tham gia của công chúng 6. Chương 6: Điều khoản bổ sung

 • Tài liệu dịch


 • Đồ Thúy Hòa (biên dịch) (2020-05)

 • Luật Bảo vệ môi trường của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Luật được thông qua ngày 26/12/1989 tại Kỳ họp thứ 11, Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Khoá 7; được công bố và có hiệu lực từ ngày 26/12/1989 bởi Sắc lệnh Số 22 của Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa) gồm 6 chương, 47 điều.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Lã Minh Trang (biên dịch) (2020-05)

 • Đạo Luật khung về chính sách môi trường của nước Đại hàn Dân quốc (Đạo luật số 14532, 17/1/2017, sửa đổi bởi luật khác, có hiệu lực ngày 18/1/2018), gồm: 1. Chương 1: Các điều khoản chung 2. Chương 2: Việc thiết lập các kế hoạch bảo vệ môi trường 3. Chương 5: Các điều khoản bổ sung Đạo Luật gồm 5 chương, 61 điều và 22 phụ lục.

 • Tài liệu dịch


 • Lã Minh Trang (biên dịch) (2020-05)

 • Luật cơ bản về môi trường của Nhật Bản (Luật số 91 năm 1993, có hiệu lực từ ngày 13 tháng 11 năm 1993), gồm: 1. Chương 1: Các điều khoản chung 2. Chương 2: Các chính sách cơ bản về bảo vệ môi trường 3. Chương 3: Hội đồng môi trường

 • Tài liệu dịch


 • Claudie Gandubert (2003)

 • Báo cáo nghiên cứu đề cập đến vấn đề: Bảo vệ các khu vực và các hoạt động quốc phòng; Quản lý các hoạt động quốc phòng có thể gây ra những tác động tổn hại đối với môi trường

 • Tài liệu dịch


 • Trần Thu Hương (biên dịch) (2020-05)

 • Luật quản lý và bảo vệ môi trường của nước Cộng hòa Singapore (Đạo luật số 9 năm 1999) gồm 13 phần, 78 điều; kèm theo 3 phụ lục và Lịch sử pháp lý Đạo luật quản lý và bảo vệ môi trường (Luật số 94A).

 • Tài liệu dịch


 • Lã Minh Trang (biên dịch) (2020-05)

 • Luật Bảo vệ Môi trường của Nước Cộng hòa Ấn Độ (Luật số 29, ban hành ngày 23 tháng 5 năm 1986), gồm: 1. Phần 1: Phần mở đầu 2. Phần 2: Các quyền hạn chung của Chính phủ 3. Phần 3: Ngăn ngừa, kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm môi trường 4. Phần 4: Các quy định khác

 • previous
 • 1
 • next