Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu dịch


 • Đỗ Thúy Hòa (biên dịch) (2020-05)

 • Bố cục của luật bao gồm: 1. Chương 1: Những quy định chung 2. Chương 2: Giám sát và quản lý bảo vệ môi trường 3. Chương 3: Bảo vệ và cải thiện môi trường 4. Chương 4: Phòng chống ô nhiễm môi trường và các loại ô nhiễm khác 5. Chương 5: Công khai thông tin và sự tham gia của công chúng 6. Chương 6: Điều khoản bổ sung

 • Tài liệu dịch


 • Đỗ Thúy Hòa (biên dịch) (2020-05)

 • Bố cục của luật gồm 7 chương và 80 điều, cụ thể: 1. Chương 1: Những quy định chung 2. Chương 2: Quy hoạch bảo vệ tài nguyên đất và nước 3. Chương 3: Phòng chống xói mòn đất 4. Chương 4: Nguyên tắc quản lý 5. Chương 5: Theo dõi và giám sát 6. Chương 6: Trách nhiệm pháp lý 7. Chương 7: Điều khoản bổ sung

 • Tài liệu dịch


 • Nguyễn Thúy Ngân (biên dịch) (2020-05)

 • Luật này có 84 điều và 7 chương, bố cục cụ thể, gồm: 1. Chương 1: Các quy định chung 2. Chương 2: Cấp giấy phép xây dựng 3. Chương 3: Trúng thầu và thực hiện hợp đồng dự án xây dựng 4. Chương 4: Giám sát công trình xây dựng 5. Chương 5: Quản lý an toàn và vận hành thi công 6. Chương 6: Quản lý chất lượng xây dựng 7. Chương 7: Trách nhiệm pháp lý

 • Tài liệu dịch


 • Phạm Thị Hồng Hạnh (biên dịch) (2020-05)

 • Luật Xử phạt vi phạm hành chính của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa có 64 điều và 8 chương. Cụ thể: 1. Chương 1: Những quy định chung 2. Chương 2: Phân loại và thiết lập hình thức xử phạt vi phạm hành chính 3. Chương 3: Cơ quan xử phạt vi phạm hành chính 4. Chương 4: Thẩm quyền và áp dụng xử phạt hành chính 5. Chương 5: Quyết định xử phạt hành chính 6. ...

 • Tài liệu dịch


 • Đỗ Thúy Hòa (biên dịch) (2020-05)

 • Luật Trình tự thủ tục ký kết hiệp ước của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa bao gồm 21 điều với các quy định liên quan tới nhiều nội dung khác nhau của qua trình ký kết hiệp ước của nhà nước Trung Hoa, như: đối tượng áp dụng; thẩm quyền ký kết; trình tự đàm phán, ký kết; ngôn ngữ; phương thức ký kết,...

 • Tài liệu dịch


 • Đỗ Thúy Hòa (biên dịch) (2020-10)

 • Điều luật tạm thời về Giấy phép cư trú của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được Chính phủ thông qua ngày 21 tháng 10 năm 2015 tại cuộc họp thường kỳ thứ 109 của Chính phủ, văn bản được công bố và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Điều luật gồm 23 điều.

 • Tài liệu dịch


 • Bộ Công an (biên dịch) (2020-07)

 • Luật An toàn giao thông đường bộ Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa được phê chuẩn tại Kỳ họp lần thứ 5 của Ủy ban thường trực Quốc hội khóa X ngày 28 tháng 10 năm 2003 và được ban hành tại Quyết định số 8 ngày 28 tháng 10 năm 2003 của Chủ tịch nước, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2004. Luật gồm có 8 chương, 124 Điều.

 • Tài liệu dịch


 • Đồ Thúy Hòa (biên dịch) (2020-05)

 • Luật Bảo vệ môi trường của nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa (Luật được thông qua ngày 26/12/1989 tại Kỳ họp thứ 11, Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Khoá 7; được công bố và có hiệu lực từ ngày 26/12/1989 bởi Sắc lệnh Số 22 của Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung hoa) gồm 6 chương, 47 điều.

 • Tài liệu dịch


 • Bộ Tư pháp (2020-05)

 • Cơ cấu của Luật bao gồm 6 chương và 94 điều, cụ thể: 1. Chương 1: Những quy định chung 2. Chương 2: Luật 3. Chương 3: Văn bản pháp quy hành chính 4. Chương 4: Văn bản pháp quy địa phương, khu tự trị, điều lệ đơn hành và quy chế 5. Chương 5: Áp dụng và lưu trữ 6. Chương 6: Các quy định bổ sung

 • Tài liệu dịch


 • Bộ Quốc phòng (biên dịch) (2020-05)

 • Luật An ninh quốc gia Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thông qua ngày 22/02/1993 tại kỳ họp thứ 30 của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa khóa 8 gồm 5 chương, 34 điều.