Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57516
Title: Điều luật Phòng, chống HIV/AIDS của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Authors: Đỗ Thúy Hòa (biên dịch)
Keywords: Điều luật
Phòng
Chống
HIV/AIDS
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Abstract: Điều luật phòng, chống HIV/AIDS của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được thông qua ngày 18/01/2006 tại cuộc họp Thường trực Chính phủ lần thứ 122, được công bố và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/03/2006; được sửa đổi, bổ sung theo Lệnh số 709 ngày2/3/2019 của Thủ tướng). Điều luật gồm 7 chương, 64 điều; kèm theo Lệnh của Chính phủ nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Số 709
Issue Date: 2020-10
Type: Tài liệu dịch
Extent: 27 trang, pdf
Method: Cổng thông tin điện tử của Hội đồng nhà nước, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: http://www.gov.cn/
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Luật biên dịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.