Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57517
Title: Luật về phòng chống virus gây hội chứng suy giảm hệ miễn dịch ở người của Ấn Độ
Authors: Nguyễn Quốc Hải (biên dịch)
Keywords: Luật
Phòng chống virus
Suy giảm hệ miễn dịch
Ấn Độ
Abstract: Luật về phòng chống virus gây hội chứng suy giảm hệ miễn dịch ở người của Ấn Độ, Luật số 16, được thông qua vào ngày 20 tháng 4 năm 2017. Luật gồm: 14 chương.
Issue Date: 2020-10
Type: Tài liệu dịch
Extent: 32 trang, pdf
Method: Cổng thông tin điện tử của Bộ Tư Pháp Ấn Độ
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Luật biên dịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.