Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57519
Title: Luật Phòng, chống HIV/AIDS của Campuchia
Authors: Nguyễn Quốc Hải (biên dịch)
Keywords: Luật
Phòng
Chống
HIV/AIDS
Campuchia
Abstract: Luật phòng, chống HIV/AIDS của Campuchia được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2002; được Thượng viện phê chuẩn ngày 10 tháng 7 năm 2002. Luật gồm: 11 chương, 53 điều luật.
Issue Date: 2020-10
Type: Tài liệu dịch
Extent: 18 trang, pdf
Method: Cổng thông tin điện tử của ILO
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Luật biên dịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.