Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57522
Title: Điều luật về Khen thưởng liệt sĩ của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Authors: Đỗ Thúy Hòa (biên dịch)
Keywords: Điều luật
Khen thưởng liệt sĩ
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Khen thưởng
Liệt sĩ
Abstract: "Điều luật về Khen thưởng liệt sĩ" được thông qua ngày 20 tháng 7 năm 2011 tại Phiên họp thường kỳ thứ 164 của Chính phủ, văn bản được ban hành và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2011. Điều luật gồm 6 chương, 41 điều.
Issue Date: 2020-10
Type: Tài liệu dịch
Extent: 16 trang, pdf
Method: Cổng thông tin điện tử của Hội đồng nhà nước, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: http://www.gov.cn/.
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Luật biên dịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.