Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57523
Title: Điều luật tạm thời về Giấy phép cư trú của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Authors: Đỗ Thúy Hòa (biên dịch)
Keywords: Điều luật tạm thời
Giấy phép cư trú
Cộng hòa nhân dân Trung Hoa
Trung Hoa
Abstract: Điều luật tạm thời về Giấy phép cư trú của Cộng hòa nhân dân Trung Hoa được Chính phủ thông qua ngày 21 tháng 10 năm 2015 tại cuộc họp thường kỳ thứ 109 của Chính phủ, văn bản được công bố và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016. Điều luật gồm 23 điều.
Issue Date: 2020-10
Type: Tài liệu dịch
Extent: 13 trang, pdf
Method: Cổng thông tin điện tử của Hội đồng nhà nước, nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa: http://www.gov.cn/.
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Luật biên dịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.