Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57527
Title: Luật An toàn giao thông đường bộ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa
Authors: Bộ Công an (biên dịch)
Keywords: Luật
An toàn giao thông đường bộ
Trung Hoa
Giao thông đường bộ
Giao thông
Đường bộ
Abstract: Luật An toàn giao thông đường bộ Nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Trung Hoa được phê chuẩn tại Kỳ họp lần thứ 5 của Ủy ban thường trực Quốc hội khóa X ngày 28 tháng 10 năm 2003 và được ban hành tại Quyết định số 8 ngày 28 tháng 10 năm 2003 của Chủ tịch nước, có hiệu lực từ ngày 1 tháng 5 năm 2004. Luật gồm có 8 chương, 124 Điều.
Issue Date: 2020-07
Type: Tài liệu dịch
Extent: 23 trang, pdf
Method: Bộ Công an
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Công an
Appears in Collections:Phân quyền - Luật biên dịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.