Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57533
Title: Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của người dân vào các dự án luật về giao thông đường bộ
Authors: Lê Hoàng Anh, Lê Hà Vũ, Nguyễn Thị Hải Hà, Mai Yến Nhi, Phòng Dịch vụ Nghiên cứu, Thư viện Quốc hội
Keywords: Ý kiến
Góp ý
Báo cáo
Dự án
Luật Giao thông
Giao thông
Đường bộ
Abstract: Báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý của người dân theo các vấn đề: (1) các quy tắc chung trong giao thông đường bộ; (2) quy định về hệ thống báo hiệu giao thông đường bộ; (3) nguyên tắc điều khiển khi tham gia giao thông; (4) quản lý quỹ đất dành cho hành lang an toàn đường bộ; (5) xây dựng và bảo trì các công trình đường bộ; (6) chứng chỉ hành nghề lái xe kinh doanh vận tải; (7) đảm bảo tính thống nhất trong khuôn khổ pháp luật về giao thông đường bộ và (8) một số góp ý về mặt kỹ thuật lập pháp.
Issue Date: 2020-10
Type: Báo cáo
Extent: 42 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giao thông, vân tải

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.