Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57534
Title: Báo cáo kết quả tọa đàm “Góp ý dự thảo Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi)”
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: Báo cáo
Tọa đàm
Dự thảo
Luật Phòng, chống ma túy
Ma túy
Abstract: Báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của các chuyên gia chuyên môn về trách nhiệm phòng, chống ma túy, vấn đề kiểm soát hợp động hợp pháp liên quan đến ma túy, về quản lý người sử dụng trái pháp chất ma túy,...
Issue Date: 2020-10
Type: Thông tin chuyên đề
Extent: 12 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.