Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57596
Title: Công văn số 3082/BXD-PTĐT của Bộ Xây dựng cung cấp thông tin phục vụ đại biểu Quốc hội về tình hình nghiên cứu, hướng dẫn và triển khai mô hình thành phố thông minh.
Authors: Bộ Xây dựng
Keywords: 3082/BXD-PTĐT
Mô hình
Thành phố thông minh
Đô thị thông minh
Đề án 950
Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam
Abstract: Báo cáo về tình hình Đề án phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018-2025 và định hướng đến năm 2030; tình hình triển khai thực hiện đề án tại một số tỉnh thành phố; nhận xét đánh giá và nêu một số khó khăn trong quá trình thực hiện đề án.
Issue Date: 2020-06-25
Type: Báo cáo
Extent: 11 trang, pdf.
Method: Cung cấp thông tin Bộ ngành
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Bộ Xây dựng
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3082-BXD Thanh pho thong minh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 21,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.