Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57620
Title: Xu hướng thế giới và chủ trương, định hướng, của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục nghề nghiệp
Authors: Vũ Xuân Hùng, Nguyễn Thị Thanh Bình
Keywords: Xu hướng
Chủ trương
Đảng
Nhà nước
Giáo dục nghề nghiệp
Abstract: Giáo dục nghề nghiệp đã có một quá trình phát triển lâu dài. Ở mỗi giai đoạn lịch sử, giáo dục nghề nghiệp có những xu hướng phát triển khác nhau, trên cơ sở nối tiếp, kế thừa và đổi mới đáp ứng với những thay đổi của thế giới việc làm. Bài viết nghiên cứu về xu hướng phát triển giáo dục nghề nghiệp trên thế giới trong những năm gần đây và chủ trương, định hướng, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển giáo dục nghề nghiệp.
Issue Date: 2019
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2019 - https://hoithaovhgd.vn
Language: vi
Is Part Of: Hội thảo Giáo dục Việt Nam 2019: "Phát triển giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế"
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Uỷ ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội; Bộ Lao động -Thương binh và xã hội
Appears in Collections:Phân quyền - Giáo dục, đào tạo

Files in This Item:
Thumbnail
  • Chương trình hội thảo VEC 2019.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 276,7 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.