Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57622
Title: Một số vấn đề nổi bật của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020 và khuyến nghị chính sách
Authors: Viện Nghiên cứu lập pháp
Keywords: 9 tháng đầu năm 2020
Khuyến nghị chính sách
Kinh tế - xã hội
Abstract: Tài liệu gồm 2 phần chính: (i) Báo cáo nghiên cứu tổng hợp về “Một số vấn đề nổi bật của Việt Nam 9 tháng đầu năm 2020 và khuyến nghị chính sách” phân tích, đánh giá những thành tựu nổi bật, khó khăn, hạn chế, dự báo bối cảnh trong nước và quốc tế, gợi mở các chính sách, giải pháp để phục hồi, triển khai có kết quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh hiện nay; (ii) Các bài viết chuyên đề cung cấp thông tin, phân tích chuyên sâu về tình hình kinh tế - xã hội của các chuyên gia, nhà khoa học, những người làm công tác quản lý trong một số ngành, lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, đối ngoại của đất nước.
Issue Date: 2020
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 208 trang, pdf
Method: Viện Nghiên cứu lập pháp
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Viện Nghiên cứu lập pháp
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.