Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57636
Title: Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016
Authors: Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Giám sát
Doanh nghiệp
Quốc hội
Khóa XIV
Kỳ 5
16/BC-ĐGS
Description: Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016 (Số: 16/BC-ĐGS) được trình ngày 25 tháng 5 năm 2018. Báo cáo nêu rõ việc thực hiện chính sách, pháp luật về sử dụng vốn, doanh nghiệp; các vấn đề còn tồn tại,... Kèm theo báo cáo là 5 phụ lục cụ thể.
Abstract: Báo cáo Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016 (Số: 16/BC-ĐGS) được trình ngày 25 tháng 5 năm 2018. Báo cáo nêu rõ việc thực hiện chính sách, pháp luật về sử dụng vốn, doanh nghiệp; các vấn đề còn tồn tại,... Kèm theo báo cáo là 5 phụ lục cụ thể.
Issue Date: 2018-05-25
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 52 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 05 (Từ ngày 21/05/2018 đến ngày 15/06/2018)
Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 05 (Từ ngày 21/05/2018 đến ngày 15/06/2018)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6efc3b4c-c37b-4d47-944d-10ec82ef39e3.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,55 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.