Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57657
Title: Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển du lịch từ năm 2006 đến năm 2015
Authors: Nguyễn Thế Thi
Keywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Lãnh đạo
Phát triển du lịch
Du lịch
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu quá trình Đảng lãnh đạo phát triển du lịch từ năm 2006 đến năm 2015, luận án đã nêu ra một số nhận xét bao gồm cả ưu điểm, hạn chế; làm rõ những nguyên nhân. Trên cơ sở đó, luận án đưa ra bốn kinh nghiệm bước đầu có giá trị tham khảo, vận dụng vào quá trình lãnh đạo phát triển du lịch trong giai đoạn tiếp sau, bao gồm: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng kết hợp phát huy vai trò quản lý của Nhà nước trong quá trình phát triển du lịch; đồng bộ hóa sự phối hợp giữa các ngành, các lực lượng, các nội dung cơ bản của du lịch; phát triển các sản phẩm du lịch trên cơ sở khai thác tiềm năng, thế mạnh về tự nhiên, văn hóa, xã hội đất nước con người Việt Nam và liên kết, phối hợp chặt chẽ trong xúc tiến, quảng bá du lịch.
Advisor: Lê Văn Mạnh, Đặng Kim Oanh
Issue Date: 2020
Type: Luận án
Extent: 190 trang; pdf.
Method: Trang Luận văn, luận án Bộ Giáo dục và Đào tạo
Language: vi
Right: Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
 • LUAN AN.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 2,8 MB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TÓM TĂT TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 951,93 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • TOM TAT TIENG ANH.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 723,59 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THONG TIN MANG TIENG VIET.pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 347,25 kB

  • Format : Adobe PDF

 • Thumbnail
 • THONG TIN MANG TIENG ANH (3).pdf
  Bản quyền quốc hội
  • Size : 161,41 kB

  • Format : Adobe PDF • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.