Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57677
Title: Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016
Authors: Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Kết quả giám sát
Thực hiện chính sách, pháp luật
Cải cách tổ chức bộ máy
Giai đoạn 2011-2016
08/BC-ĐGS
Kỳ 04
Khóa XIV
Hành chính nhà nước
Description: Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 (Số: 08/BC-ĐGS) được Đoàn giám sát báo cáo Quốc hội ngày 12/10/2017; kèm theo 6 phụ lục.
Abstract: Báo cáo kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2016 (Số: 08/BC-ĐGS) được Đoàn giám sát báo cáo Quốc hội ngày 12/10/2017; kèm theo 6 phụ lục.
Issue Date: 2017-10-12
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 60 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 04 (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 24/11/2017)
Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 04 (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 24/11/2017)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • e45f4751-1daf-4304-bf4b-60e075ebd985.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,11 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.