Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57721
Title: Cải tiến biểu giá điện sinh hoạt bậc thang: Cần hài hòa các mục tiêu định giá trong bối cảnh mới về cung cầu của ngành điện
Authors: Bùi Xuân Hồi
Keywords: Cải tiến
Giá điện sinh hoạt
Định giá
Cung cầu
Ngành điện
Điện
Abstract: Biểu giá bắn điện cho hộ dân dụng ở nước ta là biểu giá bậc thang với nguyên tắc lũy kế tăng về sản lượng tương ứng với mức giá tăng dần. Lần chỉnh sửa gần nhất cơ cấu biểu giá là năm 2014 tức là đã 5 năm - khoảng thời gian dài để các điều kiện cung ứng và tiêu dùng thay đổi dẫn tới việc cần phải điều chỉnh cơ cấu biểu giá này một cách phù hợp. Bài viết đưa ra những phân tích đánh giá biểu giá điện bậc thang hiện hành dựa theo các mục tiêu định giá để nhận dạng các bất cập tồn tại, từ đó xây dựng phương án cải tiến biểu giá điện sinh hoạt đảm bảo hài hòa các mục tiêu định giá trong bối cảnh hiện tại về cung cầu của ngành điện Việt
Issue Date: 2020-01
Type: Bài trích
Extent: 8 trang, pdf
Method: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số 1 (500) - Tháng 1 năm 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế số
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghiệp

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.