Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57729
Title: Tổng hợp thông tin, số liệu về lĩnh vực xã hội 9 tháng đầu năm 2020
Authors: Thư viện Quốc hội
Keywords: Chuyên đề
Thông tin
Số liệu
Lĩnh vực xã hội
Tổng hợp thông tin
Abstract: Để có thêm thông tin, số liệu cung cấp phục vụ hoạt động của đại biểu Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, Thư viện Quốc hội tiến hành tổng hợp một số thông tin, số liệu cơ bản thuộc lĩnh vực xã hội của Việt Nam trong 9 tháng năm 2020. Một số nội dung cụ thể trong chuyên đề: dân số và đời sống dân cư, hôn nhân và gia đình, giáo dục và đào tạo, y tế, lao động - việc làm, môi trường,...
Issue Date: 2020-10
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 29 trang, pdf
Method: Thư viện Quốc hội
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.