Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57747
Title: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của Việt Nam năm 2006-Đánh giá chất lượng điều hành kinh tế để thúc đẩy sự phát triển của khu vực kinh tế tư nhân
Authors: Edmund Malesky
Keywords: Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
Năm 2006
Chất lượng
Điều hành
Kinh tế
Kinh tế tư nhân
Abstract: Tài liệu đề cập tóm tắt về PCI; mười chỉ số cầu thành năng lực cạnh tranh; tác động ảnh hưởng và phát triển của chỉ số PCI 2005 và PCI 2006; phương pháp luận xây dựng chỉ số PCI.
Issue Date: 2006
Type: Chuyên đề nghiên cứu
Extent: 124 trang, pdf
Method: Trung tâm WTO (VCCI)-PCI-https://pcivietnam.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO (VCCI)-PCI
Appears in Collections:Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.