Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57772
Title: Thực hiện chính sách về lao động và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp chính quyền cấp tỉnh - Kinh nghiệm tại Đà Nẵng, Bình Dương và Vĩnh Phúc
Authors: Lê Duy Bình, Nguyễn Ngọc Lan
Lê Thu Hiền, Đậu Anh Tuấn
Keywords: Chính sách
Lao động
Nguồn nhân lực
Doanh nghiệp
Chính quyền cấp tỉnh
Đà Nẵng
Bình Dương
Vĩnh Phúc
Phát triển nguồn nhân lực
Abstract: Tài liệu đề cập đến tổng quan về thực hiện chính sách về lao động và phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp chính quyền cấp tỉnh; một số thực tiễn tốt về xây dựng và thực hiện chính sách lao động tại Đà Nẵng, Bình Dương và Vĩnh Phúc.
Issue Date: 2009-12
Type: Báo cáo
Extent: 26 trang, pdf
Method: Trung tâm WTO (VCCI)-PCI-https://pcivietnam.vn
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Trung tâm WTO (VCCI)-PCI
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.