Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57775
Title: Báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn; tình hình trả lời chất vấn đối với những chất vấn bằng văn bản và tổng hợp tình hình chất vấn tại kỳ họp thứ 4
Authors: Quốc hội
Keywords: Báo cáo
Quốc hội
Chất vấn
Trả lời chất vấn
Chất vấn bằng văn bản
1404/BC-TTKQH
Kỳ 04
Khóa XIV
Description: Báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn; tình hình trả lời chất vấn đối với những chất vấn bằng văn bản và tổng hợp tình hình chất vấn tại kỳ họp thứ 4 (Số: 1404/BC-TTKQH) được Tổng Thư ký Quốc hội báo cáo Quốc hội ngày 15/11/2017
Abstract: Báo cáo tổng hợp việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về chất vấn; tình hình trả lời chất vấn đối với những chất vấn bằng văn bản và tổng hợp tình hình chất vấn tại kỳ họp thứ 4 (Số: 1404/BC-TTKQH) được Tổng Thư ký Quốc hội báo cáo Quốc hội ngày 15/11/2017
Issue Date: 2017-11-15
Type: Báo cáo
Format: pdf
Extent: 136 trang
Source: Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 04 (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 24/11/2017)
Kỷ yếu Quốc hội khóa XIV. Kỳ họp thứ 04 (Từ ngày 23/10/2017 đến ngày 24/11/2017)
Coverage: Thư viện Quốc hội
Right: http://quochoi.vn
Appears in Collections:Phân quyền - Kỷ yếu kỳ họp Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 6a6d945e-56bc-4008-95ac-05dbad677a4c.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,73 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.