Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57798
Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý cho nhân dân các dân tộc thiểu số ở Tây Bắc
Authors: Bùi Huy Toàn
Keywords: Trợ giúp pháp lý
Nhân dân
Dân tộc thiểu số
Tây Bắc
Abstract: Bài viết này nghiên cứu và đề xuất các giải pháp tổng thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý cho nhân dân các dân tộc thiểu số ở các tỉnh Tây Bắc.
Issue Date: 2020-06
Type: Bài trích
Extent: 5 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật số 6 (339)-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.