Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57824
Title: Một số sửa đổi về pháp luật bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu để đáp ứng yêu cầu của hiệp định CPTPP
Authors: Nguyễn Thị Nguyệt
Keywords: Pháp luật
Bảo hộ
Quyền sở hữu công nghiệp
Nhãn hiệu
Hiệp định CPTPP
Abstract: Tài liệu đề cập những quy định đã được sửa đổi để phù hợp với hiệp định CPTPP; những quy định cần tiếp tục sửa đổi.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 7 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật số 7-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật số 7-2020
Appears in Collections:Phân quyền - Công nghệ

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.