Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57829
Title: Kinh nghiệm đánh giá hiệu quả hoạt động khu vực công ở Hàn Quốc và một số gợi mở đối với Việt Nam
Authors: Đinh Công Tuấn, Doãn Nhật Linh
Keywords: Kinh nghiệm
Khu vực công
Hàn Quốc
Việt Nam
Abstract: Bài viết khái quái một số nét về cải cách hành chính tại Hàn Quốc, từ đó rút ra những ưu, nhược điếm và đưa ra một số kinh nghiệm để xây dựng cơ chế đánh giá hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính tại Việt Nam.
Issue Date: 2020.07
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật số 7-2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.