Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57834
Title: Thi hành pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới
Authors: Nguyễn Thị Thu Thủy
Keywords: Thi hành pháp luật
Bình đẳng giới
Bạo lực
Phòng, chống bạo lực
Giới
Abstract: Bài viết phân tích tình hình thi hành pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới với những kết quả đạt được, một số tồn tại, hạn chế và nguyên nhân. Từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2020-07
Type: Bài trích
Extent: 6 trang, pdf
Method: Tạp chí Dân chủ và pháp luật số 7(340) - 2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Dân chủ và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.