Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57849
Title: Đạo luật Phòng ngừa, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ về Tăng cường toàn diện Chính sách về HIV/AIDS của Philippines
Authors: Nguyễn Nguyệt Ánh (Biên dịch)
Keywords: HIV/AIDS
Philippines
Phòng ngừa
Điều trị
Chăm sóc
Hỗ trợ
Abstract: “Đạo luật Phòng ngừa, điều trị, chăm sóc và hỗ trợ về Tăng cường toàn diện Chính sách về HIV/AIDS” của Philippines đgồm 7 chương và 57 điều quy định các vấn đề cụ thể trong phòng, chống và Kiểm soát AIDS của Philippines. Nội dung cụ thể các chương: Chương I: Hội đồng quốc gia Phillipines về phòng, chống và AIDS Chương II: Thông tin, giáo dục và truyền thông Chương III: Các biện pháp phòng ngừa, các phương pháp và thực hành an toàn Chương IV: Sàng lọc, xét nghiệm và tư vấn Chương V: Các dịch vụ hỗ trợ và y tế Chương VI: Bảo mật thông tin Chương VII: Hành vi và thực hành có sự phân biệt đối xử và các hình phạt tương ứng
Operator: Thư viện Quốc hội
Issue Date: 2020-10
Type: Tài liệu tham khảo khác
Extent: 47 trang, pdf
Method: Công báo điện tử của Philippines, http://www.officialgazette.gov.ph
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Thư viện Quốc hội
Appears in Collections:Phân quyền - Luật biên dịch

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.