Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/57876
Title: Chính sách, pháp luật của Hoa Kỳ về phòng, chống đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo, không kiểm soát - kinh nghiệm cho Việt Nam
Authors: Trần Thị Thu Thủy
Keywords: Pháp luật
Hoa Kỳ
Đánh bắt cá
Kinh nghiệm
Việt Nam
Abstract: Đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo, không kiểm soát đã và đang một trong những mối lo ngại lớn của các quốc gia trên thế giới. Là một quốc gia có nguồn hải sản dồi dào nên Hoa Kỳ đã sớm có những quy định nhằm phòng chống hoạt động này. Bài viết làm rõ các quy định của pháp luật cũng như các chính sách của Hoa Kỳ về đánh bắt cá bất hợp pháp, không báo cáo, không kiểm soát, đồng thời đưa ra một số đánh giá về hiệu quả thực thi trên thực tế, từ đó rút ra một số kinh nghiệm Việt Nam.
Issue Date: 2020-05
Type: Bài trích
Extent: 11 trang, pdf
Method: Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 5/2020
Language: vi
Spatial: Thư viện Quốc hội
Right: Tạp chí Nhà nước và pháp luật
Appears in Collections:Phân quyền - Nông nghiệp, nông thôn

Files in This Item:


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.